نکاتی در مورد حفظ قرآن از زبان استاد علی رجبی – قسمت ۵۲