کارگاه حافظه نوین

آموزش مهارت های اساسی حافظه

سرفصل های کارگاه

کارگاه در 2 جلسه برگزار می‌گردد

  • آشنایی با مهارت حک تصویر آیات قرآن در ذهن
  • شناخت ابعاد و اجناس حافظه
  • فراگیری مهارت های افزایش تمرکز در حفظ قرآن
  • کنترل واردات ذهنی و ترافیک افکار
  • ارسال، ثبت و استخراج صحیح آیات از ذهن
  • حفظ سه بعدی قرآن کریم (تصویری، آوایی و ادراکی)
  • نقشه یابی، ترتیب و توالی آیات
  • ارتقاء حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
  • مهارت های نوین و کارآمد ایجاد جهش در حافظه

رزرو کارگاه حافظه نوین

مدرس

دکتر علی رجبی

حافظ بین المللی قرآن کریم

آموزش تندخوانی
استاد دکتر علی رجبی