نظرات قرآن‌آموزان دوره حفظ تصویری

موسسه بین المللی علیین

خانم سیده ساجده میرغفاری

حافظ ۱۳ جزء قرآن کریم

شهید امنیت محمد یاسمی

حافظ ۱۱ جزء قرآن کریم

خانم اسما خردمند

حافظ 17 جزء قرآن کریم

خانم فاطمه شریفی

حافظ ۳۰ جزء قرآن کریم

آقای عبدالله میاحی

حافظ 30 جزء قرآن کریم

آقای رضا زین‌الدینی

حافظ ۳۰ جزء قرآن کریم

سید مهدی پژوم

حافظ 6 جزء قرآن کریم

خانم نسرین تاجدار

حافظ 13 جزء قرآن کریم

آقای مهدی احسانی

حافظ 5 جزء قرآن کریم

خانم فاطمه حمیدی

حافظ 2 جزء قرآن کریم

آقای محمدسعید عظیمی

حافظ 19 جزء قرآن کریم

خانم معصومه گرایی

حافظ 8 جزء قرآن کریم

خانم زینب گلکار

حافظ 30 جزء قرآن کریم

آقای علی باقرزاده

حافظ 30 جزء قرآن کریم

خانم باران راستینه

حافظ 11 جزء قرآن کریم

آقای مهدی شهابی

حافظ 5 جزء قرآن کریم

خانم حکیمه شهسوار

حافظ 12 جزء قرآن کریم

خانم زهرا شریفیان

حافظ 7 جزء قرآن کریم

خانم فاطمه درمانلو

حافظ 10 جزء قرآن کریم

آقای هادی درایی

حافظ 8 جزء قرآن کریم

خانم‌ها معصومه و مطره مهدوی

حافظ 15 جزء قرآن کریم

آقای محمدحسن حوریان

حافظ 5 جزء قرآن کریم

خانم‌ زهرا درازی

حافظ 8 جزء قرآن کریم

آقای مهدی اکبری

حافظ 8 جزء قرآن کریم

آقای امیرعلی احمدزاده

حافظ 9 جزء قرآن کریم

خانم فاطمه حمیدی

حافظ 2 جزء قرآن کریم

سید محمدحسین حسینیان

حافظ 7 جزء قرآن کریم