پاسخ به سوالات قرآنی
علیین

پاسخ به سؤالات قرآنی یسئلون

دوره قرآنی یسئلون

دوره قرآنی یسئلون حاصل سؤالات متداولی است که قرآن آموزان در مسیر حفظ با آن مواجه و روبه‌رو می‌شوند. در این دوره دکتر علی رجبی حافظ بین‌المللی قرآن کریم به‌صورت جامع و تخصصی به برخی از این سؤالات در حوزه مفاهیم و حفظ قرآن کریم پاسخ داده‌اند. قرآن آموزان عزیز در این دوره ماحصل تجربیات به اشتراک گذاشته‌شده این استاد ارجمند با شاگردان خود را دریافت خواهند کرد.

قسمت اول دوره یسئلون

قسمت دوم دوره یسئلون

قسمت سوم دوره یسئلون

قسمت چهارم دوره یسئلون

قسمت پنجم دوره یسئلون

قسمت ششم دوره یسئلون

قسمت هفتم دوره یسئلون

قسمت هشتم دوره یسئلون

قسمت نهم دوره یسئلون

قسمت دهم دوره یسئلون

قسمت یازدهم دوره یسئلون

قسمت دوازدهم دوره یسئلون