لوگو موسسه قرآنی علیین

تلاوت های اساتید موسسه علیین

باتو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان
تاشود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان
رتل القرآن ترتیلاً ندای رحمت است
می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان

استاد علی رجبی

حافظ بین المللی قرآن کریم | مدیر عامل مؤسسه قرآنی علیین

سوره مبارکه ق

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 8:57
0:00
0:00

سوره مبارکه الحاقه

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 6:02
0:00
0:00

سوره مبارکه نباء

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 4:22
0:00
0:00

سوره مبارکه روم

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 18:06
0:00
0:00

سوره مبارکه ص

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 16:27
0:00
0:00

سوره مبارکه ملک

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 7:15
0:00
0:00

سوره مبارکه واقعه

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 10:30
0:00
0:00

سوره مبارکه یس

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 15:55
0:00
0:00

سوره مبارکه قلم

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 7:01
0:00
0:00

سوره مبارکه صافات

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 3:09
0:00
0:00

سوره مبارکه طور

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 7:26
0:00
0:00

سوره مبارکه الرحمن

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 10:03
0:00
0:00